top of page

Noves dades sobre l'Arxiu de la Comunitat de Preveres de Montblanc

L'any 2002 vaig publicar un article sobre aquest tema a l'Aplec de Treballs del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà. Ara, l'aparició de noves dades sobre el mateix complementa de forma important aquell article.

L'any 1642 les tropes castellanes van destruir els arxius laics i religiosos existents a Montblanc. Entre aquests, l'Arxiu de la Comunitat de Preveres, que estava situat just davant de l'església de Santa Maria, a l'altra banda de la plaça.

A l'article del 2002 es plantejava la hipòtesi (pàgina 273) que el nou arxiu, situat a l'interior del temple, sobre la sagristia, es devia posar en funcionament al voltant del 1656. Aquesta hipòtesi es fonamentava en la localització en aquesta data de despeses directament relacionades amb la posta en marxa de l'arxiu.

Situació de l'Arxiu de la Comunitat de Preveres

Ara, hem localitzat mes referències sobre la nova ubicació. La informació prové d'una lectura més atenta de la Visita Pastoral que lo molt iltre y revt sr don Diego Girón de Rebolledo, prevere doctor en quiscun dret prior canonge de la santa metropolitana iglesia de Tarragona va fer a Montblanc l'any 1647.

Després de revisar l'estat de l'església de Santa Maria (i dels comptes parroquials) el Visitador acostumava a fer unes recomanacions/ordres. En aquesta ocasió la darrera de totes és "recomanar" al plebà i Comunitat que en un «breu temps [h]agen de fer un arxiu sobre la sagristia de dita iglesia i per dit efecte pugan gastar dels diners los entrarà en lo tacasi...

Text en groc: «[h]agen/de fer un ar//xiu sobre la sagristia de/dita Iglesia...»

Per tant, queda clar d'on va sortir la iniciativa de bastir el nou arxiu i com finançar les despeses. Amb tot, la Comunitat tardaria gairebé una dècada en aplicar les ordres rebudes. Eren temps difícils i es patien moltes necessitats. I evidentment dedicar recursos (dels pocs que hi havia) a bastir un arxiu, quan la guerra (i tots els fets derivats) era el pa nostre de cada dia, no era pas una prioritat.

bottom of page